Från och med 1/3 2020 gäller det nya handicapsystemet. Det innebär att din exakta golfhandicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.
De 8 bästa registreringarna räknas automatiskt om till ett handicapresultat, exempelvis 21,4, och summeras. Därefter divideras de med åtta vilket ger din exakta handicap.

Kort sagt. Ju fler rundor du registrerar, desto mer rättvisande hcp får du.

I detalj

Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel: 
Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel: 
Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)


Handicapresultat = Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

Nettodubbelbogey = Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

PCC = En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3. 

Källa: Svensk Golf
Dela: